Ons privacybeleid


GROUPE EQUIP S.A., EQUIP' S.A., ("EQUIP'" of "wij", "onze" of "ons") zijn diep overtuigd van het belang van privacy en zetten zich daarom in voor de bescherming ervan. Hier zijn de persoonlijke gegevens die we verzamelen om onze kansen te maximaliseren om u tevreden te stellen. We verzamelen persoonlijke gegevens tijdens uw bezoeken aan de website, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, inhoud van enquêtes en contactformulieren, en alle andere communicatiegegevens, evenals de bronnen die u toegang geeft. Het feit dat we uw persoonlijke informatie verzamelen, zal uw toekomstige bezoeken aan de website vergemakkelijken, aangezien we in staat zullen zijn om u relevante inhoud of diensten aan te bieden, gebaseerd op de locatie van waaruit u toegang krijgt tot de site. We verzamelen alle informatie die u ons verstrekt wanneer u onze contactformulieren gebruikt. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens via onze contactformulieren is geen wettelijke of contractuele vereiste. Echter, let op dat velden gemarkeerd met een asterisk (*) verplicht zijn, omdat we deze informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen. Andere informatie of persoonlijke gegevens die u met ons deelt wanneer u onze contactformulieren invult, zijn volledig naar uw eigen goeddunken. Wanneer u contact met ons opneemt, registreren en bewaren we deze correspondentie. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u communicatie via e-mail te sturen. U kunt zich op elk moment uitschrijven om dit type communicatie niet meer te ontvangen. We kunnen ook cookies opslaan, zoals gedetailleerd beschreven in ons 

Cookiebeleid

Ons gebruik van uw persoonlijke informatie, zoals hierboven beschreven, wordt toegestaan door de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, omdat het:

  • Noodzakelijk voor onze legitieme belangen bij het nastreven van de doelen zoals eerder uiteengezet. Deze belangen kunnen in elk specifiek geval niet zwaarder wegen dan uw belangen op het gebied van privacybescherming.
  • In bepaalde gevallen noodzakelijk voor het naleven van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, zoals het bekendmaken aan officiële instanties, toezichthoudende autoriteiten of publieke en regelgevende instanties.
  • In sommige gevallen noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak in het algemeen belang en, bij het gebruik van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, noodzakelijk voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten in rechtszaken of voor de verwerking van persoonsgegevens die duidelijk openbaar zijn gemaakt.
  • In bepaalde omstandigheden uitgevoerd met uw toestemming, die u ons periodiek geeft, bijvoorbeeld wanneer u instemt met het ontvangen van marketingcommunicatie en nieuws via e-mail.

Wij nemen geen beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of u op een aanzienlijke wijze beïnvloedt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de gehele duur die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens hangt af van het doel van de verwerking van deze gegevens en het instrument dat gebruikt wordt voor hun verwerking. Het is niet mogelijk om binnen het kader van dit beleid een overzicht te geven van de verschillende bewaartermijnen in een formaat dat redelijk en leesbaar is. De criteria die gebruikt worden om de van toepassing zijnde bewaartermijn te bepalen, zijn als volgt: we zullen de persoonlijke informatie die in dit beleid is gedefinieerd bewaren zolang (i) als nodig is om de beoogde doelen te bereiken, (ii) als nodig voor de doeleinden van onze zakelijke relatie met u, (iii) als u uw toestemming geeft en/of (iv) als vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbewaring.

Openbaarmaking aan derden

In het kader van onze efficiënte gebruik van uw informatie en om u de beste diensten en/of mogelijkheden te bieden, kan het soms noodzakelijk zijn dat we uw gegevens aan derden doorgeven. Echter, deze openbaarmaking zal alleen plaatsvinden onder de volgende omstandigheden:

  • Openbaarmaking aan leveranciers, dienstverleners of onderaannemers en agenten: Periodiek kunnen we andere bedrijven of individuen inzetten om bepaalde functies namens ons uit te voeren. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het hosten en/of onderhouden van website-inhoud, het bieden van bepaalde functies op de website, het leveren van marketingdiensten of het verstrekken van financiële informatie op uw verzoek. Deze externe dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te voeren en zijn niet gemachtigd om de informatie voor enig ander doel te gebruiken. Zij zullen onderworpen zijn aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.
  • Openbaarmaking aan andere entiteiten binnen de GROUPE EQUIP: Dit kan omvatten het delen van gegevens met andere bedrijven binnen onze groep voor interne administratieve doeleinden, inclusief de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten of werknemers.
  • Openbaarmaking aan overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties: Indien wettelijk vereist of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, kunnen we uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan relevante instanties of instanties.

IP-adressen en cookies

Wij verzamelen informatie over uw computer, inclusief, indien mogelijk, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en -patronen van onze gebruikers die u of een ander individu niet identificeren. Met hetzelfde doel kunnen we informatie verkrijgen over uw algemene gebruik van het internet door gebruik te maken van een cookiebestand dat op uw apparaat wordt geplaatst en opgeslagen. Cookies helpen ons de website te verbeteren en te zorgen voor een betere en meer gepersonaliseerde inhoud. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, zie ons Cookiebeleid. Als u uw computer deelt met anderen, raden wij u aan om niet de optie "Onthoud mij" te selecteren als deze wordt aangeboden door de website.

Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt?

Zoals eerder uitgelegd in de paragraaf "Openbaarmaking aan derden", delen wij uw persoonlijke gegevens met de volgende derden:

Leveranciers, dienstverleners of onderaannemers of derde agenten: Wanneer we gebruikmaken van een leverancier, dienstverlener, onderaannemer of een derde agent, blijven uw gegevens onder onze controle en worden er controlemechanismen ingesteld om de adequate bescherming van uw persoonlijke informatie te waarborgen. We nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid worden verwerkt.

Worden uw gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen en verwerkt in één of meerdere andere landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen buiten de Europese Unie overdragen naar landen die door de Europese Commissie worden beschouwd als landen die een toereikend beschermingsniveau bieden, of naar landen waarmee GROUPE EQUIP passende maatregelen heeft getroffen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Gegevensbeveiliging

Hoewel we ons inzetten om het nodige te doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, moet u zich bewust zijn dat de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig is. We kunnen daarom de beveiliging van uw persoonlijke gegevens die via onze website of aan derden worden doorgegeven niet garanderen, en om die reden valt elke gegevensoverdracht onder uw eigen verantwoordelijkheid. We zullen strikte operationele procedures en passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen gebruiken om ongeautoriseerde toegang, wijziging, verwijdering of overdracht van dergelijke gegevens te voorkomen.

Uw Rechten. Uw middelen om toegang te krijgen, te corrigeren en uw persoonlijke informatie te verwijderen

Onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:

  • Recht op toegang en het verkrijgen van een kopie van uw persoonlijke gegevens: U heeft het recht om bevestiging te vragen of wij persoonlijke informatie over u verwerken. Als dit het geval is, kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en bepaalde informatie over hoe deze worden verwerkt. In sommige gevallen kunnen we op uw verzoek een elektronische kopie van uw gegevens verstrekken.
  • Recht op rectificatie van uw persoonlijke gegevens: Als u kunt aantonen dat de informatie die we over u hebben onjuist is, kunt u vragen dat deze wordt bijgewerkt of op een andere manier gecorrigeerd.
  • Recht op verwijdering van gegevens / recht om te worden vergeten: Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit verzoek op elk moment indienen en EQUIP S.A. zal beslissen over de follow-up. Dit recht is echter onderworpen aan eventuele rechten of verplichtingen die ons bij wet kunnen worden opgelegd met betrekking tot het bewaren van gegevens. Wanneer we vaststellen dat uw verzoek gerechtvaardigd is in overeenstemming met de wet, zal EQUIP S.A. zo snel mogelijk overgaan tot het verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres: privacy@groupequip.be. In het geval dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden vóór deze intrekking.

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij de lokale autoriteit verantwoordelijk voor gegevensbescherming, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wijzigingen in dit Beleid

De voorwaarden van dit Beleid kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Elke belangrijke wijziging in dit Beleid zal op deze website worden gepubliceerd of via elk ander beschikbaar communicatiekanaal aan u worden gecommuniceerd.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Beleid zijn welkom en moeten worden gericht aan:

EQUIP' S.A. GDPR
Place du Samedi 8 Zaterdagplein
1000 BRUSSEL, België

of aan
privacy@groupequip.be.

U kunt een kopie van de mechanismen die betrekking hebben op een specifieke overdracht van uw persoonlijke gegevens aanvragen door contact op te nemen met privacy@groupequip.be