Privacy Policy

Beleid inzake de bescherming van de privacy

Bij GROUPE EQUIP NV, EQUIP' NV ('EQUIP’' of 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') is het onze stelligste overtuiging dat privacy erg belangrijk is. We doen er dan ook alles aan om die te beschermen.
Hierna leggen we u uit welke persoonlijke informatie we verzamelen om uw wensen zo goed mogelijk te vervullen.
We verzamelen persoonsgegevens tijdens uw bezoeken aan de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, de inhoud van vragenlijsten en contactformulieren en alle andere communicatiegegevens, evenals de bronnen die u raadpleegt. Het feit dat we uw persoonlijke informatie verzamelen, zal uw toekomstige bezoeken aan de website vereenvoudigen, omdat we u relevante inhoud of diensten zullen kunnen aanbieden op basis van de locatie van waaruit u de website bezoekt.
Wij verzamelen alle informatie die u ons verstrekt wanneer u onze contactformulieren gebruikt. Het doorgeven van uw persoonsgegevens via onze contactformulieren is geen wettelijke of contractuele verplichting. Houd er echter rekening mee dat de met een sterretje (*) gemarkeerde velden verplicht zijn, omdat we deze informatie nodig hebben om gevolg te geven aan uw verzoek. Naar eigen inzicht kunt u ook nog andere informatie of persoonsgegevens met ons delen bij het invullen van onze contactformulieren. Wanneer u contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op en houden we ze bij.
Soms moeten we gebruikmaken van uw persoonsgegevens om u e-mailberichten te kunnen sturen. Wanneer u niet langer dergelijke berichten wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder ogenblik uitschrijven.
We kunnen ook cookies opslaan. Nadere toelichting daarover vindt u in ons Cookiebeleid.

Ons gebruik van uw persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan door de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en wel om de volgende redenen:

• Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor onze legitieme belangen bij het nastreven van de hierboven beschreven doeleinden. Deze belangen kunnen in geen geval zwaarder wegen dan uw belangen op het vlak van de bescherming van uw privacy.
• Het gebruik van de gegevens is in bepaalde gevallen noodzakelijk voor de naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals de mededeling aan officiële instanties, toezichthoudende overheden of openbare en regelgevende overheden.
• Het gebruik is in bepaalde gevallen noodzakelijk voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang, en, bij het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens, noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in het kader van een rechtsvordering of voor de verwerking van persoonsgegevens die duidelijk tot het publieke domein behoren.
• In bepaalde omstandigheden gebruiken wij de persoonsgegevens met uw toestemming, die u ons op gezette tijden verleent wanneer u er bijvoorbeeld mee instemt om marketingcommunicatie en nieuwsberichten per e-mail te ontvangen.

We nemen geen beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, zijn gebaseerd en die rechtsgevolgen jegens u met zich meebrengen of aanzienlijke gevolgen voor u hebben.
We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van de verwerking ervan en van de tool die wordt gebruikt bij de verwerking. Het is niet mogelijk om in het kader van dit beleid een overzicht in een redelijk en leesbaar formaat te geven van de verschillende bewaartermijnen van de gegevens.
De criteria die worden gebruikt om de toepasselijke bewaartermijn van de gegevens te bepalen, zijn de volgende: wij bewaren persoonlijke informatie zoals gedefinieerd in dit beleid zolang als (i) noodzakelijk is om de beoogde doeleinden te bereiken, (ii) noodzakelijk is voor onze zakelijke relatie met u, (iii) u ermee instemt en/of (iv) vereist is door de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensopslag.

Bekendmaking aan derden

Om ons efficiënt gebruik van uw informatie te vergemakkelijken en om u de beste diensten en/of mogelijkheden te bieden, is het soms noodzakelijk dat wij uw gegevens met derden delen. Deze bekendmaking vindt echter alleen in de volgende omstandigheden plaats:
• Bekendmaking aan leveranciers, dienstverleners of onderaannemers en agenten: van tijd tot tijd kunnen wij andere ondernemingen of personen inzetten of inschakelen om namens ons bepaalde taken uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het hosten en/of onderhouden van de inhoud van de website, het leveren van bepaalde functies op de website, het verstrekken van marketingdiensten of ook het beschikbaar stellen van financiële informatie, op uw verzoek. Deze leveranciers zijn gevestigd op de volgende plaatsen: Deze ontvangers hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functies en mogen deze persoonlijke informatie niet voor een ander doel gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele vertrouwelijkheidsplichten.
• Bekendmaking aan andere entiteiten die tot GROUPE EQUIP behoren (hetzij elke onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door GROUPE EQUIP).
• Bekendmaking aan de overheid of aan wetshandhavingsinstanties als we van mening zijn dat we daar wettelijk toe verplicht zijn.

IP-adressen en cookies

We verzamelen informatie over uw computer, inclusief (waar mogelijk) uw IP-adres, uw besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheerdoeleinden. Het gaat om statistische gegevens over de surfgewoonten en het surfgedrag van onze gebruikers, die u of een andere persoon niet identificeren.

Voor hetzelfde doel kunnen wij informatie verkrijgen met betrekking tot uw algemene gebruik van het internet, met behulp van een cookiebestand dat op uw apparaat wordt geplaatst en opgeslagen. Cookies helpen ons om de website te verbeteren en betere, meer gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de website kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

Als u uw computer met andere mensen deelt, raden wij u aan de optie 'Onthoud mij' niet te selecteren wanneer die op de website wordt aangeboden.

Waar wordt uw persoonlijke informatie opgeslagen en verwerkt?

Zoals hierboven toegelicht in de paragraaf 'Bekendmaking aan derden' delen wij uw persoonsgegevens mee aan de volgende derden:

Leveranciers, dienstverleners of onderaannemers of externe agenten: wanneer wij een beroep doen op een leverancier, dienstverlener, onderaannemer of externe agent, blijven uw gegevens onder onze controle en worden er controlemaatregelen ingevoerd om de adequate bescherming van uw persoonlijke informatie te verzekeren.
Wij spannen ons in om alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid worden verwerkt.

Worden uw gegevens buiten de Europese Unie overgedragen?

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen en verwerkt in een of meer andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. Buiten de Europese Unie geven wij uw persoonlijke informatie slechts door naar landen die door de Europese Commissie worden beschouwd als landen die een voldoende beschermingsniveau bieden, of naar landen waarmee GROUP EQUIP passende maatregelen heeft getroffen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren.

Gegevensveiligheid

Hoewel we alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen, moet u er wel rekening mee houden dat de gegevensoverdracht via het internet niet volledig beveiligd is. We kunnen daarom de veiligheid van uw persoonsgegevens die via de website of aan een derde worden meegedeeld, niet garanderen, en om deze reden valt elke gegevensoverdracht uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij zullen gebruikmaken van strikte operationele procedures en adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, wijziging, verwijdering of overdracht van dergelijke gegevens te voorkomen.

Uw rechten. Uw mogelijkheden om uw persoonlijke informatie in te kijken, te corrigeren en te schrappen

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:
• Recht op toegang en op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens: u hebt het recht om bevestiging te vragen van het feit dat wij persoonlijke informatie over u verwerken. Als dat het geval is, kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en tot bepaalde informatie met betrekking tot de verwerking ervan. In bepaalde gevallen kunnen wij u, op uw verzoek, een digitale kopie van uw gegevens verstrekken.
• Recht op correctie van uw persoonsgegevens: als u kunt aantonen dat de informatie die wij over u bijhouden, onjuist is, kunt u vragen dat die wordt bijgewerkt of op een andere manier wordt gecorrigeerd.
• Recht om vergeten te worden/recht op het wissen van gegevens: in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. U kunt dit op ieder ogenblik aanvragen en EQUIP NV zal beslissen welk gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Dit recht is echter onderworpen aan alle rechten of verplichtingen die ons van rechtswege kunnen worden verleend op het vlak van gegevensbewaring. Wanneer wij vaststellen, in overeenstemming met de wet, dat uw verzoek ontvankelijk is, zal EQUIP NV uw persoonsgegevens zo snel mogelijk wissen.
Om uw rechten te doen gelden, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: privacy@groupequip.be.
Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u ook het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van uw toestemming die vóór de intrekking zijn uitgevoerd.

U kunt ook een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).

Wijzigingen aan dit beleid

De voorwaarden van dit beleid kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Elke belangrijke verandering aan dit beleid zal worden gepubliceerd op deze website of zal u via een ander beschikbaar communicatiekanaal worden meegedeeld.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid zijn welkom, u richt ze aan:
EQUIP’ NV GDPR
Place du Samedi 8 Zaterdagplein
1000 BRUSSEL, België
of aan
privacy@groupequip.be.


U kunt een kopie van de mechanismen met betrekking tot een specifieke overdracht van uw persoonsgegevens aanvragen door contact op te nemen met
privacy@groupequip.be.

Nouvel élément

Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Equip Interim gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Weigeren