Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden en met het privacybeleid.

De onderneming

Deze website is eigendom van EQUIP Intérim NV, met hoofdzetel op het Zaterdagplein 8, B-1000 Brussel, en met btw-nummer BE 0451.141.852.

Gebruik van de website

EQUIP Intérim NV wijst alle aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van de raadpleging of het gebruik van de inhoud of de publicaties op deze website, evenals voor schade als gevolg van de toegang tot en het gebruik van interactieve diensten.

Informatie op de website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker/bezoeker worden beschouwd.
EQUIP Intérim NV levert grote inspanningen om de informatie op de website up-to-date te houden. EQUIP Intérim NV biedt echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, het recente karakter, de nauwkeurigheid, de volledigheid, de geschiktheid voor een welbepaald doel of de relevantie van de inhoud en de publicaties op deze website.
Wanneer u onjuistheden opmerkt in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de websitebeheerder via het e-mailadres info@groupequip.be.

Intellectuele eigendom

De website bevat teksten, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, handels- en domeinnamen, merken, logo's die eigendom zijn van EQUIP Intérim NV en/of van derden.
Het is daarom verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EQUIP Intérim NV de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk te verspreiden, te wijzigen, te publiceren, te verkopen of over te dragen aan derden.
Zonder voorafgaande toestemming van EQUIP Intérim NV is het eveneens verboden om links vanaf andere websites naar deze website te leggen door middel van technieken als hyperlinking, deeplinking, framed linking, inlining of vergelijkbare technieken.
Niets op deze website is bedoeld om rechten van intellectuele eigendom aan u toe te kennen of af te staan.

Downloaden

Het downloaden van bestanden van deze website gebeurt steeds op eigen risico van de gebruiker. De servers van EQUIP Intérim NV zijn dan wel beschermd met antivirussoftware, maar EQUIP Intérim NV wijst alle aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van het downloaden, installeren of registreren van een virus of een andere malware die niet werd gedetecteerd door de antivirussoftware.

Verwijzingen en links naar andere websites

De website kan verwijzingen en/of links naar een of meer websites van derden bevatten en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links naar de website bevatten. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn uitsluitend bedoeld om het gebruiksgemak van de website te verhogen. Het plaatsen van links naar deze websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan in. EQUIP Intérim NV is volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen die voortvloeien uit het bezoek, het raadplegen en/of het gebruik van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de website opnemen, betekent dit geenszins dat EQUIP Intérim NV de inhoud van deze websites goedkeurt. Bovendien is EQUIP Intérim NV op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verwijzingen en/of links naar de website die zijn opgenomen op andere websites.

Eerbiediging van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens

U vindt meer informatie over de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens op https://www.equip-interim.be/privacypolicy.html.

Aansprakelijkheid

EQUIP Intérim NV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en maatregelen (inclusief eventuele maatregelen van derden en hun eventuele schade, kosten en gevolgen) die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van haar website en/of de diensten die daarop worden aangeboden, alsook uit de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te gebruiken. Als en voor zover EQUIP Intérim NV op een of andere manier aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid van EQUIP Intérim NV in elk geval uitgesloten met betrekking tot indirecte schade. Onder indirecte schade verstaan we gevolgschade en bedrijfsschade, een vermindering van de omzet, gederfde winst en verlies van goodwill.

Aanpassing van deze disclaimer

EQUIP Intérim NV heeft het recht om deze disclaimer op ieder ogenblik aan te passen. Elke wijziging in dit verband zal worden gepubliceerd op deze website. De meest recente disclaimer is op elk moment beschikbaar op de website

Nietigheid

Als een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk nietig moet worden verklaard of in strijd is met de wet, tast de nietigverklaring van deze bepaling op geen enkel vlak de andere bepalingen aan. In zo'n geval zal EQUIP Intérim NV de betrokken bepaling vervangen door een bepaling van dezelfde strekking die niet langer geheel of gedeeltelijk nietig kan worden verklaard of die niet langer in strijd is met de wet, waarbij de andere bepalingen van deze disclaimer volledig van kracht blijven.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil/klacht zijn de Belgische autoriteiten en de rechtbanken van Brussel bevoegd. Wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, gaat het om de 'Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit'.
U vindt de link naar deze disclaimer en naar de verklaring inzake de bescherming van de privacy op: https://www.equip-interim.be/privacypolicy.html.

Vacatures
Equip Interim gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Weigeren